NEOPRAVDANO ODSUTNI: Apelacioni sud nije prihvatio inicijativu za ocjenu usklađenosti Zaključka Skupštine Brčko distrikta BiH sa Statutom Brčko distrikta

0
261

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH nije prihvatio inicijativu za ocjenu usklađenosti Zaključka Skupštine Brčko distrikta BiH broj: 01-02-551/15 od 05.11.2015. godine sa Statutom Brčko distrikta BiH čime je utvrđeno da je Proračun Brčko distrikta BiH za 2015. godinu usvojen u skladu sa postojećim propisima.

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, u vijeću sastavljenom od pet sudija, na sjednici vijeća održanoj 22.01.2016. godine, donio je rješenje kojim nije prihvatio  inicijativu zastupnika  Ivana Krndelja . i Petra Vrhovca za ocjenu usklađenosti Zaključka Skupštine Brčko distrikta BiH broj: 01-02-551/15 od 05.11.2015. godine, sa odredbama člana 33a. stav 3. Statuta Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 2/10) iz razloga što se isto kontinuirano ponavlja i predstavlja očiglednu zloupotrebu nejasnoća i manjkavosti članova 12. i 77. Poslovnika o radu Skupštine, odnosno instituta opravdanog odsustva sa sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH.

Pored ostalog, prema obrazloženju navedenog rješenja, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH je ocijenio da je donošenjem osporavanog Zaključka Skupština, na osnovu člana 64. stav 7. Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH, tumačila nedostatke odredbi članova 12. i 77. Poslovnika i pravilno zaključila da se pisano obavještenje zastupnika o njihovoj odsutnosti u konkretnoj situaciji smatra neopravdanim odsustvom, te da nije došlo do povrede principa preglasavanja.

Komentiraj