Izborni program HDZ-a BiH 2018

0
779

Više na http://zajednistvo.com/index.php/izborni-program/

  1. GOSPODARSKI RAST I RAZVOJ
  2. DEMOGRAFSKA OBNOVA, OBITELJ I MLADI
  3. HRVATSKI BRANITELJI
  4. PRAVNA I SIGURNOSNA POLITIKA
  5. OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, SPORT I MEDIJI
  6. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SIGURNOST
  7. UBRZANJE EU I NATO PUTA

RAST INVESTICIJA I ZAPOSLENOSTI

Temeljni preduvjet dugoročnoga gospodarskog rasta je politička stabilnost. Nedostatak političke stabilnosti ograničava sposobnost suočavanja s reformskim izazovima u gospodarstvu, usporava integracije u EU i NATO, te uzrokuje propuštanje mogućnosti korištenja razvojnih fondova dostupnih dobivanjem statusa kandidata. Bez gospodarskoga rasta po višim stopama od onih zabilježenih u prethodnim godinama, neće biti moguće osigurati dostizanje prosječne razine životnoga standarda država članica EU. Zbog toga ćemo nakon izbora inzistirati na formiranju stabilnih političkih većina koje mogu postići suglasnost o temeljnim političkim izazovima, te osigurati njihovu provedbu, što je osnovni preduvjet gospodarskoga rasta i razvoja.

Poboljšanje uvjeta života i osjećaja sigurnosti značajno bi utjecalo na očekivanja mladih ljudi koji razmišljaju o odlasku ili se odlučuju na isti. Globalizacija, mobilnost i digitalizacija samo su neki od čimbenika koji povećavaju dostupnost zapošljavanja u inozemstvu, ali i pružaju priliku za uključivanje u globalne gospodarske tijekove kroz osnivanje podružnica ili partnerskih poduzeća međunarodnih tvrtki na lokalnoj razini. Takve ćemo uspješne projekte prepoznati i snažno poticati kako bismo ta iskustva iskoristili u stvaranju dodatnih prilika mladim ljudima za ostvarenje profesionalnih izazova unutar svojih lokalnih zajednica.

Investicije su pokretač ubrzanoga gospodarskog razvoja. Nizak stupanj investicija ukazuje da su nužni širi politički napori kako bi se potaknula domaća i strana ulaganja. Uz otvorenost i aktivnu politiku poticanja izravnih stranih ulaganja važno je ojačati investicijske aktivnosti  domaćih poduzetnika preko kojih se može poslati poruka o povoljnoj klimi za strane investicije, posebno onim potencijalnim investitorima koji imaju razvijene poslovne odnose s domaćim poduzetnicima.

Poticanje razvoja maloga poduzetništva, stvaranje poduzetničke klime, orijentacija prema izvozu i pomoć izvoznim poduzećima kroz izgradnju poduzetničkih zona uz usklađivanje obrazovnoga sustava s potrebama gospodarstva, aktivnosti su koje trebaju pridonijeti razvoju poduzetništva i poticanju gospodarskoga rasta.

RAZVOJ MALOGA I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

U strategijama za razvoj maloga i srednjeg poduzetništva posebnu ćemo pažnju usmjeriti na rast inovativnih poduzeća kroz startup strategije, ali i povećanje sposobnosti akvizicije novih tehnologija u postojećim poduzećima. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i učinkovitosti, mala i srednja poduzeća, posebno izvozno orijentirana, lakše mogu prihvaćati poticajne mjere, pratiti inovacije i tehnološki napredovati.

Nužno je pružiti potporu bržem razvoju subjekata maloga gospodarstva jačanjem njihovih upravljačkih mehanizama i procesa, uvođenjem i djelovanjem većega broja visokokvalificiranih zaposlenika te podupiranjem cjeloživotnoga učenja zaposlenih u subjektima maloga gospodarstva.

Stvarat ćemo uvjete za povećanje broja malih i srednjih poduzeća, rast broja aktivnih poduzeća i jačanje institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se na taj način pridonijelo ravnomjernijem i uravnoteženom županijskom razvoju. Posebnu ćemo pažnju i dalje posvećivati ženama – poduzetnicama – i zapošljavanju mladih stručnih osoba.

RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TURIZMA

Kao stranka u čiju je programsku platformu integriran održivi razvoj koji podrazumijeva tri stupa na kojima počiva svako društvo – gospodarstvo, zaštita okoliša te socijalna osjetljivost i društvena pravednost – HDZ BiH poboljšat će ekonomske prilike i izgradnju boljih uvjeta za život u ruralnim područjima uz razvoj modernoga, tehnološki inovativnog, konkurentnog i prilagodljivog poljoprivrednog i prehrambeno-prerađivačkog sektora utemeljenoga na standardima sigurnosti hrane, načelima zaštite okoliša i prirodnih resursa, uklopljenoga u očuvana ruralna područja i običaje njihovih tradicijskih vrijednosti.

Kako bismo osigurali održivu i stabilnu proizvodnju na dugi rok, čime ćemo zaustaviti iseljavanje i depopulaciju ruralnih područja, zalagat ćemo se prije svega za pokretanje razvoja malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) i podizanje njihove konkurentnosti, uzimajući u obzir specifičnosti agroklimatskih područja i uvodeći različite stimulativne mjere.

HDZ BiH snažno će podupirati ekološki i ekonomski održivi razvoj turizma zasnovan na bogatim prirodnim i kulturnim resursima. Zalagat ćemo se za diferenciranje turističke ponude na temelju kreativne interpretacije prirodne i kulturno-povijesne baštine, tradicionalnoga gastronomskog nasljeđa te očuvanja običaja i lokalne kulture života i rada.

Snažno ćemo podupirati inovaciju, specijalizaciju i integraciju komparativnih prednosti turističkih destinacija kako bismo ih pozicionirali tako da se na temelju autohtone ponude mogu nositi s konkurencijom država iz regije slične kulturne, povijesne i prirodne baštine.

RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE

Razvoj prometne infrastrukture jedan je od osnovnih preduvjeta gospodarskoga rasta i razvoja. Ovo se posebno odnosi na prometnu infrastrukturu visoke razine uslužnosti. U BiH za sada postoji samo jedan međunarodno prihvaćeni prometni koridor, a to je koridor Vc.

HDZ BiH će u narednome četverogodišnjem razdoblju snažno podupirati razvoj cjelokupne prometne infrastrukture: cestovne, zračne, željezničke i vodne.

Zbog već stvorenih povoljnih okolnosti, u idućem je razdoblju realno očekivati snažniji razvoj cestovne prometne infrastrukture, osobito kada je riječ o izgradnji novih dionica cesta visoke razine uslužnosti (autoceste i brze ceste), ali i izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta.

U BiH postoje četiri zračne luke: Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i Mostar. Zračna luka Mostar nalazi se u gravitacijskome području dva prometna koridora (Vc i Jadransko-jonski), ima mogućnost izravnoga priključka na glavnu željezničku prugu, nalazi se u neposrednoj blizini čvora na autocesti Vc, te je najbliža zračna luka koja je dobro povezana s lukom Ploče. To sve jasno upućuje na ogromne potencijale zračne luke Mostar i potrebu izrade novoga strategijskog pristupa regionalnom razvoju intermodalne prometne mreže kako bi se definiralo novo mjesto i uloga zračne luke Mostar.

Potencijali željezničkoga i vodnog prometa nisu niti približno dovoljno iskorišteni. U narednome razdoblju planira se značajno unaprjeđenje željezničke infrastrukture (prioritetno na koridoru Vc), kao i poboljšanje vodne prometne infrastrukture na rijeci Savi u smislu plovidbenih uvjeta i uvjeta za ekonomski promet roba.

ENERGETSKI RAZVOJ I ZAŠTITA OKOLIŠA

Dostupnost energije i energetskih izvora preduvjet je kvalitete života stanovništva, o njoj ovise gospodarstvo i javni sektor, a s obzirom da predstavlja važnu sastavnicu nacionalne sigurnosti i energetske neovisnosti svake države, samim je time i važna okosnica programskoga djelovanja HDZ-a BiH.

Energetska politika EU ima tri glavna cilja: sigurnost opskrbe energijom, stvaranje integriranoga konkurentskog tržišta energije i održivost energetskoga razvoja. U skladu s time, HDZ BiH će se zalagati za potpuno funkcioniranje tržišta energije, povećanje energetske učinkovitosti, kako na strani potrošnje tako i u proizvodnji, distribuciji i prijenosu energije, kao i za smanjenje emisija štetnih plinova i zaštitu okoliša. Sve to nameće potrebu za stalnom modernizacijom cijele infrastrukture, mreže i postrojenja, kao i primjenu novih tehnologija.

Nastavit ćemo se zalagati za značajnije korištenje obnovljivih izvora energije, poput energije vjetra, sunca, vode i biomase, kao temeljnih elemenata gospodarski i okolišno prihvatljive energije dostupne za sve potrošače.

HDZ BiH se snažno zalaže za novi gospodarski razvoj uz smanjenje izravnih pritisaka na prirodu i okoliš te poticanje održivoga korištenja prirodnih resursa. Takva politika održivoga razvoja u skladu je s političkom platformom EU i predstavlja poveznicu BiH s nužnim europskim i globalnim integracijama.

RAZVOJ DIGITALNOGA DRUŠTVA

Digitalno gospodarstvo raste sedam puta brže od ostalog gospodarstva i otvara put inovativnim uslugama poput e-uprave, e-zdravstva, e-graditeljstva, e-energije, pametnih gradova, informacijskoga dizajna, robotike, proširene stvarnosti, itd.

Snažno ćemo se usmjeriti na digitalizaciju društva što ćemo ponajprije postići provođenjem smjernica iz strateških dokumenata „Europa 2020“ i „Digitalna agenda za Europu“. Svima ćemo osigurati pristup brzome internetu (30 Mbit/s) putem pristupnih mreža nove generacije. Osigurat ćemo i značajno povećanje dostupnosti ultra-brzoga pristupa internetu (100 Mbit/s). Brzi širokopojasni pristup internetu, dostupan i cjenovno prihvatljiv svim građanima BiH, temelj je razvoja i uključivoga digitalnog društva.

Snažno ćemo poticati razvoj softverske industrije koja je trenutno najbrže rastući segment ukupnoga sektora informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u BiH, te kao takva predstavlja veliki strateški potencijal ukupnoga gospodarskog razvoja zemlje. Stimulirat ćemo izvozne projekte iz područja softverskoga inženjeringa i nastup softverskih IT tvrtki na inozemnome tržištu.

Poticat ćemo projekte iz domene eUprave (eGovernment) kako bi se unaprjedio proces informiranja, komunikacije i transakcija između državnih institucija, građana i poduzeća. Naš cilj je javna uprava na usluzi građanima, poslovnim i znanstvenim subjektima kroz korištenje suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i inovativnih rješenja kao temelj transformacije Bosne i Hercegovine u društvo temeljeno na znanju.

Komentiraj